Maak in 10 minuten jouw Arbeidsovereenkomst bepaalde duur

  • Gemaakt door topspecialisten
  • Onmiddellijk beschikbaar als Word-document
  • Hulp bij het maken van documenten

Wat is een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur?

In een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur leg je de afspraken tussen werkgever en werknemer voor een tijdelijke tewerkstelling vast. Het contract voor bepaalde duur moet je schriftelijk opstellen, voor elke werknemer afzonderlijk en ten laatste op het tijdstip waarop de werknemer aan de slag gaat. 

Het is bovendien belangrijk dat het contract vermeldt dat het gaat om een overeenkomst voor een welomschreven periode en hoe lang die precies duurt. 

‘Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur’ of ‘tijdelijk contract’

In gewone mensentaal noemt men een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur ook wel een tijdelijk contract. Het is een arbeidsovereenkomst die voor een bepaalde tijd geldt, met een afgesproken einddatum. Op die einddatum eindigt het contract van rechtswege.

De overeenkomst eindigt dus automatisch na de overeengekomen termijn. Je hoeft die niet meer op te zeggen. Maar wil je het contract vroegtijdig beëindigen, dan moet je wel een vergoeding betalen. Tenzij dat gebeurt tijdens de eerste helft van de overeenkomst, met een maximum van zes maanden.

De woorden ‘tijdelijk’ en ‘bepaalde duur’ slaan op de bepaalde einddatum van het dienstverband. Ook iemand met een tijdelijk contract kan met andere woorden perfect fulltime werken. 
 

Hoeveel opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur zijn mogelijk?

In principe is het verboden om opeenvolgende arbeidscontracten voor bepaalde duur af te sluiten. Maar er bestaan uitzonderingen:
 
- Als dat gebeurt op vraag van de werknemer zelf.
- Als de werkgever aantoont dat dit soort contract wettelijk gerechtvaardigd is, bijvoorbeeld voor gesubsidieerd onderzoek of voor opvoeringen.
- Maximaal mag je vier opeenvolgende contracten afsluiten, als elk contract minstens drie maanden duurt en de totale looptijd niet meer dan twee jaar is.
- Na uitdrukkelijke toelating van de inspectie van de Sociale Wetten mag een werkgever opeenvolgende overeenkomsten afsluiten voor telkens minstens zes maanden en een totale maximumduur van drie jaar. In zijn aanvraag moet de werkgever wel duidelijk de reden vermelden die deze maatregel rechtvaardigt.
 

Wat regel je in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur? 

In een arbeidsovereenkomst leg je verschillende belangrijke afspraken vast:
 
- de aard van het werk en de functie van de werknemer
- of de werknemer een arbeider of bediende is
- voltijdse of deeltijdse arbeid of het aantal uren in de werkweek 
- de duur van de overeenkomst
- de duur van de opzegtermijn
 

Wat met een cao?

Om te weten wat de rechten en plichten van werkgevers en werknemers zijn, moet je rekening houden met verschillende rechtsbronnen. Zo heb je jouw individuele arbeidsovereenkomst (waarin afspraken werden gemaakt over onder andere jouw loon, jouw plaats van tewerkstelling en jouw functie), het arbeidsreglement van jouw onderneming (waarin onder andere afspraken werden gemaakt over uurroosters, het opnemen van verlof en het melden van ziekte) en tal van Belgische wetten en Europese richtlijnen. Collectieve arbeidsovereenkomsten zijn ook zo’n rechtsbron.
 
De collectieve arbeidsovereenkomst of cao is een overeenkomst die voor een grote groep werknemers geldt. Cao’s worden doorgaans opgesteld door vakbonden of sectororganisaties. In de opgestelde cao’s staan afspraken over belangrijke onderwerpen zoals loon, extra toeslag tijdens feestdagen, opzegtermijn, verlof en pensioen.

Wanneer je iemand een arbeidsovereenkomst aanbiedt, is er mogelijks een cao van toepassing. Dat controleer je dus best nog voordat je je arbeidsovereenkomst van bepaalde duur opstelt. In de geldende cao kunnen namelijk bepalingen staan die afwijken van degene die jouw bedrijf hanteert. In dat geval moet je jouw bepalingen aanpassen naar de bepalingen in de cao. 
 
Het doel is dat je als werkgever een arbeidsovereenkomst aanbiedt waarin de juiste arbeidsvoorwaarden (opzegtermijn, arbeidsduur, verlof, loon en eventueel de beëindiging van het dienstverband) opgenomen zijn.

Klaar om je Arbeidsovereenkomst bepaalde duur te maken?

In een paar simpele stappen is je document klaar voor gebruik.